حسابداری دولتی

شرح وظایف حسابدار طرحهای عمرانی

عنوان: اداره حسابداری طرحهای عمرانی شرح:

1ـ بررسی قراردادهای اجرایی پروژه ها از لحاظ مقررات مالی. 2ـ صدور به موقع درخواست وجه اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و پی گیری در وصول آنها از خزانه. 3ـ تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات طرحهای عمرانی و تامین اعتبار هر یک از پروژه های ابلاغی در حدود اعتبارات تخصیص یافته طرحهای عمرانی و بر اساس موافقتنامه مبادله شده. 4ـ دریافت صورت وضعیتها و صورتحساب هزینه های پروژه ها پس از تایید مجریان طرح یا مقامات مجاز از طرف آنها و تنظیم سند هزینه و رسیدگی اسناد تنظیمی با مقررات مربوط و پرداخت وجه آن . 5ـ نگهداری ضمانت نامه ها و سپرده ها و سایر اوراق بهادار مربوط به طرحها و اقدام در امور مربوط به تمدید و ابطال و استرداد آنها مطابق مقررات مربوط ویا انجام اقدامات لازم در جهت ضبط و وصول وجه آنها به نفع دولت در موارد قانونی و ثبت آن در دفاتر مربوط با تایید و دستور مجری طرح یا نماینده قانونی مجری طرح. 6ـ پیگیری در واریز وجوه تنخواه گردان ، پیش پرداخت و علی الحسابهای پرداختی بر اساس قوانین مربوط. 7ـ تسویه حساب با پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد پس از اجرای پروژه هاو طی دوره های قانونی پیش بینی شده با رعایت کلیه مقررات در مورد واریز پیش پرداختها و تصفیه علی الحسابهای پرداختی در طول اجرای پروژه. 8ـ ثبت کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه ، کل و معین . 9ـ استخراج و تنظیم صورتحسابهای مالی سنواتی و جاری مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح. 10ـ مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و مقررات مربوط به طرحهای عمرانی و تبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی هر سال و رعایت دقیق مفاد آنهادر رسیدگی به اسناد و مدارک پرداختها. 11ـ دریافت و نگهداری صورتحسابهای بانکی ، اعلامیه ها و صدور برگه های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی. 12ـ تنظیم ونگهداری حساب ماهانه و نهایی طرحهای عمرانی و ارسال به موقع آن به مراجع قانونی ذیربط.

+ مهدی زاده ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()