ابلاغ دستور العمل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری وکشوری

۱۳۹۰/۳/۲۹ تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال 1390 شماره65699             معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
       هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:
       1ـ ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ریال تعیین می‌شود.
       2ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌شود.
       3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌شود.
       4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‌‌شود.
       5 ـ سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین می‌شود.
       6 ـ عیدی پایان سال غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یادشده تعیین می‌گردد.
       7ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب‌نامه در سال 1390 به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (3.410.000) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
       8 ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (3.410.000) ریال تعیین می‌شود.
       9ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب‌نامه) و سایر دستگاه‌های موضوع بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (2.310.000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
       10ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 به میزان 10% نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد.
       11ـ پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می‌باشد.
       سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک‌هزینه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (22.000) ریال، ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال، مهدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال و سایر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیرنقدی در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می‌باشد.
       12ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 3/9/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله‌شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه‌کار بیشتری از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفاً در سقف (20%) مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهدبود.
       13ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (12) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده قابل پرداخت می‌باشد.
       سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ث» ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهدبود.


  رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

/ 0 نظر / 24 بازدید